Όροι χρήσης

Καλώς Ορίσατε στο “enjoy legal”

Οι παρόντες Όροι διέπουν την πρόσβαση σε και τη χρήση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου με όνομα χώρου “enjoy legal”. Ο ιστότοπος “enjoy legal” σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Ο ΟΠΙ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μετσόβου 5) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ΟΠΙ ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 69 Ν. 2121/1993 για την «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (ΦΕΚ Α’/25/1993)) και η λειτουργία του διέπεται από το καταστατικό του, το ΠΔ 311/1994 (ΦΕΚ A/165/1994), όπως ισχύει.

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί την επίσημη εθνική πύλη της ‘AGORATEKA: The European Online Content Portal’. Η ‘AGORATEKA’ αποτελεί την Πανευρωπαϊκή πύλη του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), η οποία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights). Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία συγκεντρώνει τους εθνικούς ιστοτόπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν νόμιμες διαδικτυακές υπηρεσίες προσφοράς περιεχομένου που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικό δικαίωμα. Συγκεκριμένα, σκοπός της ‘AGORATEKA’ και συνακόλουθα του “enjoy legal” είναι η παροχή εύκολης και γρήγορης πρόσβασης σε ιστοτόπους που προσφέρουν νομίμως δημιουργικό περιεχόμενο, όπως μουσικά έργα, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και σειρές, ηλεκτρονικά βιβλία (e-books), βιντεοπαιχνίδια και αθλητικές εκδηλώσεις/γεγονότα. Μέσω του παρόντος ιστοτόπου παρέχεται σε εθνικό επίπεδο η δυνατότητα στους χρήστες να αναζητήσουν και να εντοπίσουν εύκολα και γρήγορα δημιουργικό περιεχόμενο, το οποίο έχει νομίμως δημοσιευθεί στο διαδίκτυο.

Ι. Αποδοχή Όρων

Η χρήση από μέρους σας του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται και διέπεται από τους όρους μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας που συνάπτετε με το “enjoy legal”. Για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, πρέπει πρώτα να συμφωνήσετε με τους Όρους. Η χρήση δε αυτή από μέρους σας συνεπάγεται και εκλαμβάνεται ως ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή (εφεξής ‘αποδοχή’) των Όρων αυτών από τη χρονική στιγμή της έναρξης χρήσης και στο εξής. Συγκεκριμένα, η αποδοχή των Όρων από μέρους σας, καθώς και η συμφωνία και η δέσμευσή σας ως προς τη συμμόρφωσή σας με αυτούς λογίζεται ότι λαμβάνει χώρα από την είσοδο και πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους είτε εν μέρει είτε στο σύνολό τους, οφείλετε να διακόψετε την περιήγηση και τη χρήση εν γένει του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο για την προσεκτική ανάγνωση των Όρων στο σύνολό τους.

ΙΙ. Τροποποίηση Όρων

Ο ΟΠΙ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους Όρους χωρίς αιτιολόγηση και για διάφορους σκοπούς μεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά η ανάγκη εναρμόνισης και ευθυγράμμισης με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς και η προσαρμογή στις λειτουργικές δυνατότητες που παρέχονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου και στις επιταγές των τεχνολογικών εξελίξεων εν γένει. Η τροποποίηση των Όρων λαμβάνει χώρα χωρίς προειδοποίηση και η τελική τους εκδοχή δημοσιεύεται στην παρούσα σελίδα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους Όρους, παρακαλούμε στη διακοπή της περαιτέρω χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Η συνέχιση δε χρήσης αυτού συνεπάγεται και εκλαμβάνεται ως ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή από μέρους σας των τροποποιημένων Όρων. Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα.

ΙΙΙ. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

α) Ο ιστότοπος “enjoy legal” αποτελεί έργο πνευματικής ιδιοκτησίας του ΟΠΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο ΟΠΙ έχει είτε λάβει τη σχετική άδεια είτε είναι ο δημιουργός και δικαιούχος των δικαιωμάτων επί των έργων που συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η χρήση των έργων αυτών χωρίς την προηγούμενη λήψη άδειας με τη μορφή έγγραφης συναίνεσης από τον δικαιούχο, δεν επιτρέπεται.

β) Ιδίως, οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου δεν μπορούν να αντιγράψουν, μεταφορτώσουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διαθέσουν, δημοσιεύσουν, παρουσιάσουν ή καταστήσουν προσιτό στο κοινό με οποιοδήποτε μέσο και οποιαδήποτε μορφή το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, εξαιρουμένης της περίπτωσης της ιδιωτικής αναπαραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να μην εξυπηρετείται ή να μην επιδιώκεται με κανέναν τρόπο εμπορικός/κερδοσκοπικός σκοπός. Τέλος, απαγορεύεται ρητά η παρέμβαση με τεχνικό ή άλλο μέσο επί του ιστότοπου από τους χρήστες ή/και τους επισκέπτες αυτού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η χρήση κακόβουλου λογισμικού με σκοπό την εξαγωγή ή την αντιγραφή δεδομένων, καθώς και κάθε παρέμβαση που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου, όπως αυτή καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τον ΟΠΙ.

γ) Στον ιστότοπο εμφανίζονται επίσης σήματα, διακριτικοί τίτλοι και διακριτικά γνωρίσματα τα οποία αποτελούν προστατευόμενα εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα και ενδείξεις του ΟΠΙ.

ΙV. Αποκλεισμός Εγγύησης – Περιορισμός Ευθύνης

α) Ο ΟΠΙ καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου για τη διατήρηση του παρόντος ιστοτόπου ενημερωμένου και επικαιροποιημένου, καθώς και για την ομαλή λειτουργία του. Ωστόσο, ο ΟΠΙ δεν φέρει καμία ευθύνη, ρητή ή τεκμαιρόμενη, δεν εγγυάται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος τόσο για τη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, όσο και για τους παρεχόμενους συνδέσμους οι οποίοι καθίστανται προσωρινά μη διαθέσιμοι λόγω τεχνικών ή άλλων προβλημάτων ή για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ατέλεια ή ανακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών. Ο ΟΠΙ καταβάλλει ιδίως κάθε προσπάθεια, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τυχόν δυσλειτουργίες οποιουδήποτε λογισμικού το οποίο παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες, θα διορθώνονται. Περαιτέρω, ενδέχεται οι σελίδες και το περιεχόμενο να υπόκεινται σε τεχνικές αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και αναθεωρήσεις.

β) Ο παρών ιστότοπος περιλαμβάνει παραπομπές/συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους (links), οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί από τρίτα μέρη, με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών ως προς την αναζήτηση και τον εντοπισμό νόμιμου δημιουργικού περιεχομένου. Ο ΟΠΙ δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο, ρητά ή σιωπηρά, και δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, ποιότητα, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα, πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια των ιστοτόπων που προσφέρουν νόμιμο περιεχόμενο και οι οποίοι συγκεντρώνονται στον παρόντα ιστότοπο και παρατίθενται με σύνδεσμο ή/και για τις πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται και παρέχονται μέσω των ιστοτόπων αυτών, καθώς και για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τόσο ο παρών ιστότοπος όσο και άλλοι ιστότοποι καθίστανται διαθέσιμοι.

γ) Η παροχή συνδέσμων (links) μέσω της παρούσας πύλης σε ιστοτόπους με νόμιμο περιεχόμενο δεν συνιστούν και δεν εκλαμβάνονται σε καμία περίπτωση ως σύσταση, έγκριση/αποδοχή ή/και εγγύηση για οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή/και για το περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που αυτά παρέχουν μέσω των ανωτέρω ιστοτόπων ή/και ότι η παροχή αυτή συνιστά οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με τα τρίτα αυτά μέρη.

δ) Σε περίπτωση που διαπιστώσετε/εντοπίσετε σε ιστοτόπους τρίτων μερών στους οποίους διευκολύνεται η πρόσβαση μέσω της παροχής συνδέσμων διά του παρόντος ιστοτόπου, δημιουργικό περιεχόμενο -έργο ή/και αντικείμενο προστασίας- το οποίο δεν πληροί την προϋπόθεση της νομιμότητας ως προς τη δημοσίευση, διάθεσή ή/και παρουσίασή του στο κοινό, άλλως δεν έχει χορηγηθεί η προηγούμενη σχετική άδεια του δημιουργού/δικαιούχου για τις ανωτέρω χρήσεις, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία προς τον ΟΠΙ μέσω της σχετικής φόρμας, η οποία παρέχεται στο μενού ‘Επικοινωνία’ του παρόντος ιστοτόπου επιλέγοντας το δεύτερο διαθέσιμο θέμα με τίτλο ‘Θέλω να καταγγείλω ότι μία υπηρεσία που περιλαμβάνεται στο “enjoy legal” δεν έχει μόνο νόμιμο περιεχόμενο’. Έπειτα από την υποβολή της καταγγελίας, το αίτημα εξετάζεται από τον ΟΠΙ και στην περίπτωση όπου επιβεβαιωθεί η παράνομη διάθεση δημιουργικού περιεχόμενου από τον ιστότοπο η διαγραφή του οποίου έχει προταθεί, ο σχετικός σύνδεσμος αφαιρείται από τον παρόντα ιστότοπο. Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα μέσω της χρήσης της ανωτέρω φόρμας επικοινωνίας να προτείνετε ιστότοπο τρίτου μέρους μέσω του οποίου διατίθεται νομίμως δημιουργικό περιεχόμενο (ανά κατηγορία) προκειμένου να συμπεριληφθεί στον παρόντα ιστότοπο. Η σχετική δυνατότητα παρέχεται με την επιλογή του πρώτου –από τα διαθέσιμα- θέματος με τίτλο ‘Θέλω να προτείνω μία υπηρεσία για να συμπεριληφθεί στο “enjoy legal”. Μετά την υποβολή της πρότασης, το αίτημα εξετάζεται από τον ΟΠΙ και στην περίπτωση όπου πληρούνται τα κριτήρια εισαγωγής του εν λόγω ιστοτόπου στο “enjoy legal”, θα καταχωριστεί σε αυτόν. Τέλος, μπορείτε να κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας και για άλλον (πέραν της πρότασης ή της καταγγελίας) λόγο, επιλέγοντας το τρίτο θέμα με τίτλο ‘Άλλο’ και πληκτρολογώντας το θέμα στο πεδίο που ακολουθεί.

Με τη χρήση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, συμφωνείτε επιπροσθέτως στα ακόλουθα:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου και το περιεχόμενο αυτού εν γένει παρέχεται ‘ως έχει’ και χωρίς ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ εκ μέρους του ΟΠΙ. Επίσης, αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο ιστότοπος δεν περιέχει κακόβουλο λογισμικό.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ο ΟΠΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ και δεν φέρει καμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ευθύνης, ούτε μπορεί να καταστεί υπεύθυνος, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν επέλθει ή υποστηριχθεί ότι προκλήθηκε σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ως αποτέλεσμα της χρήσης (ή της κακής χρήσης) οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου τόσο του παρόντος ιστοτόπου όσο και αναφορικά με αγαθό ή υπηρεσία που καθίσταται διαθέσιμη σε ή μέσω οποιουδήποτε ιστοτόπου τρίτου μέρους ή για την προσωρινή μη διαθεσιμότητά τους.

Για τον λόγο αυτόν, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι απεκδύεστε κάθε δικαιώματός σας να στραφείτε εναντίον του ΟΠΙ, είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως, για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με τα ανωτέρω και ειδικότερα με τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο.

Επιπροσθέτως, τυχόν παράλειψη του ΟΠΙ αναφορικά με την άσκηση ή τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του βάσει των παρόντων Όρων και της κείμενης νομοθεσίας, δεν εκλαμβάνεται επουδενί και με κανέναν τρόπο ως αποποίηση των δικαιωμάτων του. Τα εν λόγω δικαιώματα ή/και τα μέσα προσφυγής εξακολουθούν πάντοτε να βρίσκονται στη διάθεση του ΟΠΙ.

Σε κάθε περίπτωση, οι περιορισμοί της ευθύνης του ΟΠΙ όπως περιγράφονται ανωτέρω, ισχύουν ανεξάρτητα από την προηγούμενη ενημέρωση ή μη ή από το εάν ο δημιουργός/δικαιούχος όφειλε να γνωρίζει ότι υπήρχε πιθανότητα να προκύψουν οι εν λόγω ζημίες.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ:

Ο παρών ιστότοπος προορίζεται και εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο σκοπούς ενημέρωσης, και κάθε χρήση, προσαρμογή ή κακή χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε πληροφορίας ή του περιεχομένου εν γένει του παρόντος ιστοτόπου, πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Ομοίως, η πρόσβαση σε και η χρήση από μέρους σας του περιεχομένου των παρεχόμενων στον παρόντα ιστότοπο συνδέσμων σε ιστοτόπους τρίτων μερών λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Σημειώνεται ότι ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε διαφορετικό ιστότοπο, η επίσκεψη στον οποίον και η χρήση του περιεχομένου του υπόκειται στους όρους χρήσης του κάθε ιστοτόπου.

V. Σύνδεσμοι που παρέχονται από τρίτα μέρη – Όροι τρίτων μερών

α) Στον ιστότοπο υπάρχει περιεχόμενο, σύνδεσμοι και λειτουργίες που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους (“Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους”). Η διαχείριση ή η εμπορική εκμετάλλευση των ιστοτόπων αυτών, των προϊόντων, εφαρμογών, παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει του περιεχομένου τους ανήκει αποκλειστικά στα τρίτα αυτά μέρη, τα οποία παρακρατούν όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών, και είναι αυτά αποκλειστικά υπεύθυνα για την προστασία και επιβολή τους.

β) Αναγνωρίζετε ότι τα τρίτα αυτά μέρη δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον ΟΠΙ, ότι ο τελευταίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτα μέρη ή τις ενέργειες ή παραλείψεις τους, και ότι αξιώσεις που τυχόν προκύψουν από το περιεχόμενο που παρέχεται από τα τρίτα μέρη ή τη χρήση εν γένει των ιστοτόπων τους βαρύνουν αποκλειστικά τα τρίτα αυτά μέρη και στρέφονται αποκλειστικά κατ’ αυτών.

γ) Στις περιπτώσεις όπου δημιουργός/δικαιούχος δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι τρίτο -έναντι του ΟΠΙ- πρόσωπο, υφίσταται ρητή παραπομπή στον ιστότοπο αυτού, καθώς και στο όνομα του δημιουργού ή/και του δικαιούχου, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα.

δ) Περαιτέρω, κάποιοι από τους ιστοτόπους στους οποίους οδηγούν οι υπερσύνδεσμοι προϋποθέτουν συνδρομή ή εγγραφή των χρηστών στις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τους όρους χρήσης που τίθενται από τους διαχειριστές της εκάστοτε σελίδας. Σημειώστε ότι όταν επιλέγετε έναν σύνδεσμο προς άλλον ιστότοπο, υπόκεισθε ως χρήστης/επισκέπτης αυτού στους όρους χρήσης και τις πολιτικές εν γένει του τρίτου αυτού ιστοτόπου. Για τον λόγο αυτό, σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί πριν προβείτε στη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχεται από άλλους ιστοτόπους.

ε) Ο ΟΠΙ δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση.

VI. Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συνθήκες ως εκάστοτε ισχύουν. Όλοι οι ανωτέρω Όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται επουδενί το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Τυχόν διαφορές από την εφαρμογή των παρόντων Όρων υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων των Αθηνών.